Powered by BCMeurope
Sitemap
Powered by BCMeurope
Powered by BCMeurope
PROJEKT SOCIAL VACCINATIONS
ZAMERANÝ NA POTREBY JEDINCOV V PROSTREDÍ KOMPLEXNEJ SPOLOCNOSTI

Všetky naše sny sa môžu splnit, pokial máme dost odvahy na ich uskutocnenie.

WALT DISNEY
V priebehu detstva dostávame ockovanie proti množstvu chorôb (ako sú osýpky, alebo mumps). Ockovanie nás pocas rastu ochranuje a pomáha nám udržiavat si trvalé zdravie do dalšieho života.

Partnerstvo, spojené v tomto projekte, sa domnieva, že podobný postoj je možné zaujat aj v spolocenskom kontexte. "Social Vaccinations" predstavuje inovatívny koncept postupne dávkovaného neformálneho a informálneho vzdelávania, napomáhajúceho jedincom vyrovnávat sa s nástrahami súcasného života.

Pocas projektu vznikne súbor špecifických tréningových a vzdelávacích materiálov pre "spolocenské o?kovanie", urcených pre profesionálov, pracujúcich so sociálne vylúcenými skupinami. Kombinácia týchto materiálov umožní praktickú a celostnú podporu podla potrieb jednotlivých klientov. S použitím postupov neformálneho vzdelávania sa u jedinca (a casto aj jeho partnera a rodiny) ako vedlajší produkt vzdelávania budú rozvíjat aj schopnosti a odolnost, napomáhajúce mu lepšie zvládat jednotlivé životné situácie. Aktivitami projektu tak napomôžeme obmedzit závislost klientov na systémoch jednotlivých štátov a znížit financné náklady na sociálne vylúcenie, podporíme vznik bezpecnejšieho prostredia v komunitách, rozvoj zamestnanosti (vrátane problému viacgeneracnej nezamestnanosti) a podporíme ucas? celých rodín na celoživotnom vzdelávaní.

"Social Vaccinations" bude vytvárané pre prácu s širokou škálou cielových skupín napriec celou Európskou úniou vrátane nezamestnanej a neštudujúcej mládeže, osamelých rodicov, delikventov, krátko- a dlhodobo nezamestnaných, týraných žien a mužov, kultúrne odlišných alebo sexuálne vylúcených skupín, Rómov a sociálne vylúcených starších ludí.

Partnermi projektu sú mimovládne organizácie z krajín Európskej únie - Anglicka, Estónska, Portugalska, Slovenska a Španielska.Powered by BCMeurope